English-Lithuanian business accounting dictionary (or Lithuanian-English)
Anglų-Lietuvių verslo apskaitos terminų žodynas (arba Lietuvių-Anglų)

ENLT
AccountSąskaita
Accountable personAtskaitingas asmuo
Accounting equationApskaitos lygybė
Accounting flowApskaitos srautas (rinkinys apskaitos tranzakcijų, turinčių bendrą paskirtį, pvz. pradiniai likučiai, likučių apyvarta, nusidėvėjimas, etc.)
Accounting noteBuhalterinė pažyma
Accounting periodApskaitos laikotarpis
Accounting policyApskaitos politika
Accounting transactionOperacija, Apskaitos tranzakcija
Accounting transaction journalOperacijų žurnalas
Accounts (trade) payableKreditorinės skolos tiekėjams
Accounts (trade) receivablePirkėjų debitorinės skolos
Accrued revenueSukauptos gautinos pajamos
Accumulated amortizationSukaupta amortizacija
Accumulated depreciationSukauptas nusidėvėjimas
AcquisitionĮsigijimas
Acquisition costpriseĮsigijimo savikaina
Activity typeVeiklos rūšis
AdjustmentSureguliavimas, koregavimas
Adjusting (closing) entriesSąskaitų uždarymo operacijos
Advance, preliminaryIšankstinis
AgreementSusitarimas, sandoris
AllocatedPaskirstytas
Allowance for doubtful accountsAbėjotinos skolos
AlienationPerleidimas
Alienation lossPerleidimo nuostolis
Alienation profitPerleidimo pelnas
AllowedLeistinas
AmortizationAmortizacija (nematerialaus turto nusidėvėjimas)
AmountSuma
AnalystAnalitikas
AnnouncementSkelbimas
Annual depreciation amountMetinė nusidėvėjimo suma
Annual depreciation rateMetinė nusidėvėjimo norma
AnnulAnuliuoti
AnnulmentAnuliavimas
Application datePateikimo data
ApprovalTvirtinimas
ApprovedPatvirtintas
Approximate priceApytikslė kaina
ArticleGaminys, prekė
ASAP (As soon as possible)Kuo įmanoma skubiau
AssetTurtas
Asset depreciationTurto nusidėvėjimas
Asset depreciation expenseTurto nusidėvėjimo sąnaudos
Asset impairmentTurto vertės sumažėjimas
Asset revaluationTurto perkainojimas
AssignmentPaskyrimas
AssistancePagalba
AssociationAsociacija
AttachmentPriedas, prisegtukas
AttributeSąvybė
AuditAuditas
AuthenticationIdentifikacija
AuthorizationĮgaliojimas
AuthorshipAutorystė
Authorship contractAutorinė sutartis
AverageVidurkis
Backorder - A customer order that cannot be fulfilled when presented (perhaps because ordered quantity exceeds the quantity in stock), and for which the customer is prepared to wait for some time. Atidėtas užsakymas - Kliento užsakymas, kuris negalėjo būti išpildytas pateikimo metu (pvz. dėl to, kad reikiamo kiekio nebuvo sandėlyje) ir kurio išpildymo klientas sutinka palaukti.
Bad (uncollectible) debt expenseAbejotinų skolų sąnąudos
Balance SheetBalansas
Balance AccountBalanso sąskaita
BankBankas
Bank accountBanko sąskaita
Bank orderPavedimu
Bank statementEinamosios sąskaitos išrašas
BarcodeBarkodas:)
BccKam dar siųsti laiško kopiją, kad pagrindiniai adresatai nesužinotų
BeneficialNaudingas
BeneficiaryPaveldėtojas (naudos gavėjas)
BilateralAbipusis, tarpusavio, dvišalis
Bilateral debt write off statementTarpusavio užskaitymų aktas, užskaita
BillKvitas
Billing, invoicingPateikimas apmokėjimui
Billing noteSąskaitos pastaba
Blocked, frozenUžblokuotas
BondObligacija
Bonus, premiumBonusas, premija
Book (present, carrying) valueLikutinė vertė
BookedRezervuota
BookingRezervacija
BrandFirminis ženklas
BranchFilialas
BreakageSugadinimas (prekės)
BreadownPadalinimas
Brokerage (commissions)Komisiniai
Brutto weightMasė bruto (su įpakavimu)
BugProgramos klaida
BuildingPastatas arba statinys (subtilus skirtumas - tik lietuvių kalboje)
BundleRinkinys (kartu supakuotos prekės)
BusinessVerslas
Business expenseVeiklos sąnaudos
Business transactionVerslo tranzakcija
Business typeVeiklos rūšis
Buying ratePirkimo kursas
CalculatedPaskaičiuotas
Calculation methodSkaičiavimo būdas
Calendar holidayKalendorinė švenčių diena
Calendar yearKalendoriniai metai
CancelledAtšauktas
Card holderKortelės turėtojas
Card numberKortelės numeris
CarrierVežėjas
Carrying (book, present) valueLikutinė vertė
CartonDėžė
Casco insuranceCasco draudimas
CashPinigai
Cash bookKasos knyga
Cash disbursementsIšmokos (išlaidos)
Cash disbursement journalIšmokų žurnalas
Cash equivalentsPinigų ekvivalentai
Cash expense orderKasos išlaidų orderis
Cash flowAtsiskaitymai
Cash flow StatementPinigų srautų ataskaita
Cash income orderKasos pajamų orderis
Cash orderKasos orderis
Cash receiptsĮmokos (įplaukos)
Cash receipt journalĮmokų žurnalas
Cash registerKasos aparatas (EKA)
Cash spent (payments, disbursements)Išmokos (išlaidos)
Cc (Carbon copy)Kam siųsti laiško kopiją
CEO (Chief Executive Officer)Administracijos vadovas
CFO (Chief Financial Officer)Finansų direktorius
CIO (Chief Information Officer)IT skyriaus vadovas
COO (Chief Operating Officer)Vykdantysis direktorius
ChargeMokestis, rinkliava
Chart of accountsSąskaitų planas
ChequeČekis
Civil insuranceCivilinis draudimas
ClassificationsKlasifikacija, suskirstymas
Classified balance sheetSkyriais sugrupuotas ir susumuotas balansas
Clearing (summary) AccountSuvestinė sąskaita
Closing (adjusting) entriesSąskaitų uždarymo operacijos
Closing balanceGalutinis likutis
Closing the booksSąskaitų uždarymas
Common stockPaprastosios akcijos
CommissionKomisiniai arba komisija
Company, enterpriseĮmonė
CompensationKompensacija
Complete balancePilnas balansas
CompletingKomplektacija
ComponentsSudėtinės dalys
Compound journal entryOperacija su daugiau negu dviem (1D+1K) eilutėmis
ComprehensiveIšsami
Compulsory (mandatory)Privalomas
ConfidentialKonfidencialus
ConfirmationPatvirtinimas
ConsigneeGavėjas (prekių)
ConsignmentKonsignacija
ConsignorSiuntėjas (prekių)
ConstructionStatyba
Construction in progressNebaigta statyba
ConsultationKonsultacija
ConsumerVartotojas
Contact personKontaktinis asmuo
ContractSutartis
Contract clauseSutarties punktas
ContractorSubrangovas
Contrary accountKontrarinė sąskaita
Control AccountSuminė sąskaita
Correcting entryKoreguojantis įrašas
CorrectionKoregavimas
Cost centerKaštų centras
CostpriceSavikaina
COGS (Cost Of Goods Sold)Pardavimo savaikaina
CounterSkaitliukas
Coverage amountPadengimo suma (pvz. draudime)
CreditGautinos sumos, kreditas (jis pasitiki)
Credit balanceKredito apyvarta
Credit certificateKredito pažyma
Credit cardKreditinė kortelė
Credit noteKreditinė sąskaita-faktūra
CreditorSkolintojas, kreditorius
CurrencyValiuta
Currency rateValiutos kursas
Current (liquid) assetTrumpalaikis turtas
Current liabilityTrumpalaikiai įsipareigojimai
Current Year's Retained EarningsAtaskaitinių metų nepaskirstytas pelnas
CustomerKlientas
Customer depositsIšankstiniai klientų mokėjimai
Customs check-inUžmuitinimas (muitinės procedūrų atlikimas prieš sienos kirtimą)
Customs check-outIšmuitinimas (muitinės procedūrų atlikimas po sienos kirtimo)
Cycle countDalinis inventorizavimas
Daily allowanceDienpinigiai
DealSandoris
Declining balance
depreciation method
(can be 125%, 150%, 200% - double)
Mažejančios vertės
nusidėvėjimo metodas
(gali būti 125%, 150%, 200% - dvigubas)
DebitMokėtinos sumos, debetas (jis skolingas)
Debit balanceDebeto apyvarta
Debit cardDebetinė kortelė
DebtSkola
DebtorSkolininkas
Debt StatementSkolų suderinimo aktas
Debt write-offSkolų užskaitymas
DeclarationDeklaracija
DecreeĮsakymas
Deductible (accounting term)Atskaitomas (apskaitos terminas)
Deductible (insurance term)Išskaita (draudimo terminas)
Deductible business expenseLeidžiami atskaitymai
Deductible purchase VATAtskaitomas pirkimo PVM
Default valuePradinė reikšmė
Deferral (liability of
uncertain timing and uncertain amount)
Atidėjinis (įsipareigojimas sumokėti neaišku kada
ir neaišku kiek, pvz. garantinis įsipareigojimas)
DeliveryPristatymas
Delivery and Acceptance CertificatePerdavimo ir priėmimo aktas
Delivery noteVažtaraštis
DepositUžstatas
DepletionGamtinių išteklių išnaudojimas
Depreciable Cost (Cost - Salvage value)Nudėvimoji vertė (Įsigijimo vertė - Likvidacinė vertė)
DepreciationNusidėvėjimas
Depreciation expenseNusidėvėjimo sąnaudos
Depreciation finish dateNusidėvėjimo pabaigos data
Depreciation methodNusidėvėjimo būdas
Depreciation periodityNusidėvėjimo periodiškumas
Depreciation start dateNusidėvėjimo pradžios data
Direct paymentTiesioginis mokėjimas
DisbursementsIšmokos (išlaidos, išmokėjimai)
DiscountNuolaida
Discovered overage suspend accountNustatyto pertekliaus laukimo sąskaita
Discovered shrinkage suspend accountNustatyto trūkumo laukimo sąskaita
DiscoveryAtradimas
Disposable itemMažavertis inventorius
Disposal of fixed assetMaterialaus turto perleidimas
DistributorDistributorius
DivisionPadalinys
DocumentDokumentas
DocumentationDokumentacija
Double-declining balance
depreciation method
Dvigubas-mažejančios vertės
nusidėvėjimo metodas
Double entry principleDvejibinio įrašo principas
Down payment (good faith deposit made by a buyer to underline his or her commitment to complete the deal) Išankstinis apmokėjimas (geranoriškas pirkėjo užstatas, siekiant parodyti savo ketinimus sudaryti sandorį)
Down payment invoiceSąskaita išankstiniam apmokėjimui
Down payment invoiceIšankstinio apmokėjimo sąskaita
Due dateData apmokėjimui
Due amountSuma apmokėjimui
EarnedUždirbtas
Earnings (retained)Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
Effect on stockĮtaka atsargoms
EmployeeDarbuotojas
Employee (employer) payable health (social) insurance taxDarbuotojo (darbdavio) mokamas sveikatos (socialinio) draudimo PSD (VSD) mokestis
Employee social insurance expenseDarbuotojų socialinio draudimo sąnaudos
Employment dateĮsidarbinimo data
EnterpriseĮmonė
Enterprise codeĮmonės kodas
Entry dateĮvedimo data
EquipmentĮranga
EquityNuosavybė
ErrorKlaida
Escrow accountSąlyginio indėlio sąskaita
Estimated budgetNumatomas (prognozuojamas) biudžetas
Estimated useful lifeNumatomas ilgalaikio turto naudojimo laikas
Excess (insurance term)Perviršis (draudimo terminas)
Exempt from VATPVM neapmokestinamas
ExpenditureIšlaidos
ExpenseSąnaudos
Expense recognitionSąnaudų pripažinimas
Expiration dateGaliojimo data
ExpiredNebegaliojantis
ExplanationPaaiškinimas
Explanatory notesAiškinamasis raštas
Exploitation placeEkslpoatacijos vieta
FacilityObjektas
FieldLaukas
Field valueLauko reikšmė
FinalGalutinis
Final entryOperacija Didžiojoje Knygoje
FinanceFinansai
Financial accountFinansinė sąskaita
Financial assetFinansinis turtas
FineDelspinigiai
Fiscal numberFiskalinis numeris
Fiscal yearFiskaliniai metai
Fixed Asset (also known as
property, plant, and equipment, PP&E)
Ilgalaikis turtas
Fixed asset insuranceIlgalaikio turto draudimas
Fixed asset lease contractIlgalaikio turto nuomos sutartis
Fixed cost - A periodic cost that remains more or less stable regardless of output level or sales revenue, such as depreciation, insurance, rent, salaries. Fiksuotos išlaidos - Periodinės išlaidos, kurios nepriklauso nuo pagamintos produkcijos arba pardavimų apimties.
Fixed rateFiksuotas kursas
Flow (žr. Accounting flow)Srautas (žr. Apskaitos srautas)
FolderSegtuvas
For freeNemokamai
Foreign currencyUžsienio valiuta
FormForma
FormatFormatas
FranchizeIšskaita (maksimali kliento atsakomybė)
FuelKuras
Fuel consumptionKuro sunaudojimas
Fuel balanceKuro likutis
Future expenseBusimųjų laikotarpių sąnaudos
Future valuePrognozuojama vertė
GarnishIšskaityti iš skolininko atlyginimo
GarnishmentAtlyginimo sąskaitos areštas
General JournalBendrasis žurnalas
General LedgerDidžioji Knyga
General Ledger AccountDidžiosios Knygos Sintetinė Sąskaita
GoodPrekė (arba "geras":)
Good batchPrekių partija
GrantsSubsidijos
Gross profit (Sales price - COGS)Bendrasis pelnas (Pardavimo kaina - savikaina)
Guarantee fund expenseĮmokų į garantinį fondą sąnaudos
Head officePagrindinis biuras
ImpairmentNuvertinimas (vertės sumažėjimas)
Import declarationImporto deklaracija
Import taxImporto mokestis
In stockSandėlyje
Income (revenue)Pajamos
Income statementPelno (nuostolių) ataskaita
Income taxPajamų mokestis
Income tax payableMokėtinas GPM
Income tax taxable amountPajamų mokesčiu apmokestinama suma
IncrementPadidėjimas
Initial depreciation amountPradinio nusidėvėjimo suma
Input taxPirkimų apmokestinimas
Input credit (amount of input tax allowed to be set off against output tax)Atskaitomas PVM (nupirkto PVM suma kurią leidžiama atskaityti iš parduoto PVM sumos)
InsuranceDraudimas
Insurance priceDraudimo kaina
Insurer's codeDraudėjo kodas
Intangible assetsNematerialusis turtas
Interest ratePalūkanų norma
Internal usageVidaus sąnaudos
Internal write offVidaus nurašymas
InventoryAtsargos, inventorius
Inventory item varianceAtsargų likučių korekcijos
Inventory numberInventorinis numeris
Inventory overageAtsargų padidėjimas
Inventory shrinkageAtsargų sumažėjimas
InvestmentInvesticija
Investment expenseInvesticijų sąnaudos
Investment revenueInvesticijų pajamos
InvoiceSąskaita (faktūra)
Invoice amountSąskaitos suma
Invoice annulmentSąskaitos anuliavimas
Invoice dateSąskaitos data
Invoice itemSąskaitos eilutė
Invoice numberSąskaitos numeris
Irretrievable vat accounting methodNegrąžinamo PVM įskaitymo būdas
Issuance informationIšdavimo informacija
JournalŽurnalas
Journal entryŽurnalo įrašas
LegacyPalikimas
Legacy systemIš senų laikų likusi programinė įranga, kurios veikimo būdo pakeisti neįmanoma:)
Legal documentJuridinis dokumentas
Legal partyJuridinis asmuo
LiabilityĮsipareigojimai
LicenseLicencija
LiquidationLikvidacija
Liquidation dateLikvidacijos data
LiquidityLikvidumas
LiquefiedLikviduotas (turtas)
LoadKrovinys
LoanPaskola
Local currencyVietinė valiuta
Long-term liabilityIlgalaikiai įsipareigojimai
LossNuostoliai
Loss of qualityKokybės praradimas
MandatoryPrivalomas
MarginMarža
Margin shareMaržos dalis
MarkupAntkainis
MergerSujungimas (įmonių)
MovementsApyvarta
NDA, non-disclosure agreementKonfidencialumo arba neatskleidimo sutartis
NettingUžskaita
Netto weightMasė neto (be įpakavimo)
Notes PayableKreditorinės finansinės skolos
Notes ReceivableDebitorinės finansinės skolos
OfferPasiūlymas
Official currency rateOficialus valiutos kursas
Opening balancePradinis likutis
OperationOperacija (finansinė tranzakcija)
Operation journalOperacijų žurnalas
OrderUžsakymas
Order dateUžsakymo data
Order numberUžsakymo numeris
OrdererUžsakovas
OrganizationOrganizacija
OriginKilmė
OriginalOriginalas
Original documentDokumentas - originalas
Original entryOperacija žurnale
Output taxPardavimų apmokestinimas
Overtime hoursViršvalandžiai
OwnerSavininkas
Owners equity, Net worth, Net assetsNuosavas Kapitalas
Ownership costNuosavybės kaina
Pack, packagingĮpakavimas (reikia skirti outer ir inner pack - išorinis ir vidinis įpakavimas)
PaidApmokėtas
PalettePaletė
PartyAsmuo (fizinis arba juridinis)
PayableMokėtinos sumos, debetas
Payable amountSuma apmokėjimui
PayerMokėtojas
Payer codeMokėtojo kodas
PaymentsMokėjimai, Išlaidos
Payment methodMokėjimo būdas
Payment orderMokėjimo pavedimas
Payment purposeMokėjimo paskirtis
Payroll sheetDarbo užmokesčio apskaitos žiniaraštis
Payroll expenseDarbo užmokesčio sąnaudos
Payroll payableMokėtinas darbo užmokestis
Payroll related liabilitiesSu darbo užmokesčiu susiję įsipareigojimai
Penalties and FinesBaudos ir delspinigiai
PeriodLaikotarpis
Periodic inventory methodPeriodinis inventorizavimo būdas
Periodic paymentPeriodinis mokėjimas
PeriodityPeriodiškumas
Permanent (real, balance sheet) accountsNuolatinės sąskaitos
Perpetual inventory methodNuolatinis inventorizavimo būdas
Personal codeAsmens kodas
Petty Cash FundKasa
Petty Cash VoucherAvanso Apyskaita
P&N (sounds like PLN, see Profit and Loss Statement)PNA, žr. Pelno (nuostolių) ataskaita
PositionPareigos
Positive currency rate impactTeigiama valiutos kurso įtaka
PostingOperacijų perkelimas į Didžiąją knygą
PrecisionTikslumas
Preferred stockPriviligijuotos akcijos
Prepaid expenseBusimųjų laikotarpių sąnaudos
Present (carrying, book) valueLikutinė vertė
PriceKaina
PricelistKainoraštis
PricingKainodara
Primary documentPirminis dokumentas
Prior Year's Retained EarningsAnkstesnių metų nepaskirstytas pelnas
Private Limited Liability Company (Private LLC)Uždaroji Akcinė Bendrovė (UAB)
ProducerGamintojas
ProductProduktas, prekė
Product returnPrekių grąžinimas
Production runGamyba
Production summaryGamybos suvestinė
ProfitPelnas
Profit and Loss StatementPelno (nuostolių) ataskaita
Profit marginPelno marža
Profit markupPelno antkainis
Profit taxPelno mokestis
Profit tax expensePelno mokesčio sąnaudos
Profit tax payableMokėtinas pelno mokestis
Profit tax ratePelno mokesčio tarifas
ProfitabilityPelningumas
Pro forma invoice (a preliminary invoice for quotation or customs declaration purposes, but not a request for down payment.) Išankstinė sąskaita (skirta pateikti pasiūlymą arba atlikti muitinės procedūras, bet ne išankstiniam apmokėjimui pareikalauti)
ProjectProjektas
Project financeProjekto finansavimas
PromotionAkcija
PropertyNuosavybė
ProvisionNuostata
Public Limited Liability Company (Public LLC)Akcinė Bendrovė (AB)
PurchasePirkimas
Purchase VATPirkimo PVM
Purchase invoicePirkimo sąskaita
Purchase pricePirkimo kaina
Purchases JournalPirkimų žurnalas
QuarterKetvirtis
QuoteSąmata
RateĮkainis, kursas arba norma
Rate of exchangeKeitimo kursas
RebatePermokos grąžinimas
ReceiptĮmoka (įplauka) arba kvitas
Receipt numberKvito numeris
Receivings, cash receiptsĮmokos (įplaukos)
ReceivableGautinos sumos, kreditas
RecipientGavėjas
Recipient account numberGavėjo sąskaitos numeris
Recipient bank codeGavėjo banko kodas
ReconciliationSuderinimas
Registry institutionRejestro tarnyba
Registry numberRejestro numeris
Rendering (delivery) of services in progressNebaigtos teikti paslaugos
ReportAtaskaita
RequestUžklausimas
RequirementReikalavimas
Responsibility reductionAtsakomybės sumažinimas
Responsible personAtsakingas asmuo
Restricted retained earningsNepaskirstytojo pelno dalis,
kurios NEgalima panaudoti dividendams
ResultRezultatas
Retail marginRealizacijos antkainis
Retained earningsNepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
Return orderGrąžinimo aktas
RevaluationPerkainojimas
Revalued amountPerkainota vertė
Revenue (income)Pajamos
Revenue and expense summaryPajamų ir sąnaudų suvestinė
Revenue recognitionPajamų pripažinimas
Reversing entryAtvirkštinis įrašas
SalaryAtlyginimas (fiksuotas, mėnesio)
Salary calculationAtlyginimo skaičiavimas
Salary-related tax burdenSu atlyginimų susijusi mokesčių našta
Salary taxesAtlyginimo mokesčiai
SalePardavimas
Sales JournalPardavimų žurnalas
Sales VATPardavimo PVM
Sales costpricePardavimo savikaina
Sales discountsPardavimo nuolaidos
Sales revenuePardavimų pajamos
Salvage value (Residual value, Terminal value)Likvidacinė vertė
Salvage value ratioLikvidacinės vertės proporcija
ScopeSfera (įmonės organizacinės struktūros dalis)
Sell by instalmentsParduoti išsimokėtinai
SellerPardavėjas
ServicesPaslaugos
SettlementAtsiskaitymas
ShareDalis (akcijų)
Shared expensesBendros išlaidos
Share transactionVertybinių popierių tranzakcija
SharesAkcijos
ShipmentSiunta
Shipping dateIšsiuntimo data
Shipping pricePristatymo kaina
Short balanceTrumpas balansas
Short termTrumpalaikis
SignatureParašas
Simple journal entryOperacija su lygiai dviem (1D+1K) eilutėmis
Social insurance card numberSocialinio draudimo pažymėjimo numeris
Social insurance fundSocialinio draudimo fondas
Social insurance taxSocialinio draudimo mokestis
StatementAktas
Statement numberAkto numeris
Statutory consolidationĮstatymų nustatytas konsolidavimas
StockAtsargos
Stock accounting methodAtsargų apskaitos būdas
Stock correctionLikučių korekcija
Stock listingLikučių apyrašas
Stock takingInventorizacija
Straight-line depreciation methodMetų skaičiaus nusidėvėjimo metodas
Sum-of-the-year digits
depreciation method
Metų skaičiaus
nusidėvėjimo metodas
SummarySuminė
Summary (clearing) AccountSuvestinė sąskaita
Subsidiary AccountAnalitinė Sąskaita
Subsidiary Ledger AccountDidžiosios Knygos Analitinė Sąskaita
SupplierTiekėjas
SurchargePriemoka
Suspend AccountLaukimo Sąskaita
Synoptic JournalSuvestinis žurnalas (visi žurnalai kartu)
Tangible assetMaterialus turtas
TariffTarifas
TaxMokestis
Tax Exempt IncomeNeapmokestinamas Pajamų Dydis (NPD)
Tax expenseMokesčių sąnaudos
Tax freeNeapmokestinamas
Tax identification number (TIN)PVM mokėtojo kodas
Tax inspectorateMokesčių inspekcija
Tax invoice (i.e. VAT compliant invoice)PVM sąskaita-faktūra
Tax payableMokėtini mokesčiai
Tax rateMokesčio tarifas
Tax receivableBiudžeto skolos įmonei
Taxable amountApmokestinama suma
TaxationApmokestinimas
Taxed amountApmokestinta suma
Temporary accountsLaikinos (tranzitinės) sąskaitos
Term depositTerminuoti indėliai
Time entrySunaudotos darbo valandos
Time sheetSunaudotų darbo valandų ataskaita
Time spanLaikotarpis
Time tableGrafikas
Total amountBendra suma
Trade (accounts) payableSkolos tiekėjams
Trade (accounts) receivablePirkėjų skolos
Transaction currencyOperacijos valiuta
Transfer priceVidinio perdavimo kaina
Transport costTransportavimo kaštai
Travelling cashPinigai kelyje
TreasurerKasininkas
Treasury stockSavos akcijos
Trial balanceBandomasis balansas
TurnoverApyvarta
Unappropriated (regular) retained earningsNepaskirstytojo pelno dalis,
kurią galima panaudoti dividendams
Uncollectible (bad) debt expenseAbejotinų skolų sąnąudos
Uncovered debtsNepadengtos skolos
Undeductible business expenseNeleidžiami atskaitymai
Undeductible purchase VATNeatskaitomas pirkimo PVM
Undeductible purchase VAT expenseNeatskaitomo pirkimo PVM sąnaudos
Undeductible VATNeatskaitomas PVM
UnearnedNeuždirbtas
Unearned revenueBusimųjų laikotarpių pajamos
(gauti išankstiniai klientų mokėjimai)
UnilateralVienašališkas
Unit of measureMatavimo vienetas
Upward revaluationVertės padidėjimas
Useful lifeNaudojimo trukmė
Utilities payableSkolos komunalinių paslaugų įmonėms
VariationLikučių apyvarta
VATPVM
VAT amountPVM suma
VAT declarationPVM deklaracija
VAT payableMokėtinas PVM
VAT payer codePVM mokėtojo kodas
VAT ratePVM tarifas
VAT refundableGrąžintinas PVM
VAT receivableGautinas PVM
VoucherVaučeris
WageAtlyginimas (nefiksuotas, už atidirbtas valandas)
WarehouseSandėlis
WashUžskaita
WeightSvoris
Working tableDarbinė lentelė
Write-downVertės sumažėjimas
Write-offNurašymas
Write-upVertės padidėjimas
Written-off assetsNurašytas turtas
Year-to-date (the cumulative balance total in the current year)Šių-metų-iki-dabar

Copyright notice:

This page contains public domain information.

If you found a mistake, or want to suggest a correction, please let us know at: info@ispc.lt